088 428 81 10
Kies uit 268* groepsuitjes
De scherpste prijzen van Amsterdam
Geprezen om service & flexibiliteit

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering.

2.1 Wat bedoelen we met … ?

Afbrekingsvergoeding: de vergoeding die u krijgt per ongebruikte reisdag.

Annuleringskosten: de (gedeeltelijke) reissom en/of de bij de boeking horende administratiekosten die u moet betalen, als
u uw geboekte reis annuleert. Dit bedrag is maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat.

Ernstige ziekte: ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan
hebben.

Familieleden in de eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders*, adoptieouders*, pleegouders*, stiefouders*,
schoonouders*, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen* en schoondochters*.

Familieleden in de tweede graad: broers, zussen, grootouders*, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers* en
schoonzussen*.

Familieleden in de derde graad: neven, nichten (kinderen van broer of zus), ooms*, tantes*, overgrootouders* en
achterkleinkinderen.

Gezin: de personen die bij u in huis wonen en met wie u samen reist. Als u alleen reist, beschouwen wij u als een gezin.

Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering.

Ongebruikte reisdagen: reisdagen die u door een onverwachte gebeurtenis niet op uw bestemming of in uw accommodatie
heeft kunnen doorbrengen.

Ongeval: plotseling geweld van buitenaf. Eventueel letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan
we ook:

• bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;
• verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand, veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd bent geraakt;
• acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genotstof geneesmiddelen;
• besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof;
• een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval;
• complicaties en verergering door de eerste hulp die u heeft gekregen na het ongeval, of door een medisch
noodzakelijke behandeling die u na het ongeval heeft gekregen;
• het plotseling scheuren van spieren of pezen of het plotseling oplopen van een verstuiking of ontwrichting;
• het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt.
Een hernia en de gevolgen van een insectenbeet of een insectensteek zien wij niet als een ongeval.

Reis: geboekt vervoer en/of verblijf.

Reisgenoot: iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat op het boekings- of
reserveringsformulier vermeld.

Reissom: het totale bedrag dat u betaald heeft voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf.
De kosten die u op de plaats van bestemming maakt, vallen niet onder de reissom. Dit zijn bijvoorbeeld toegangskaarten
voor musea of attracties en excursies.

Reissom per dag: ieders persoonlijke reissom, gedeeld door het totaal aantal reisdagen.

Samengestelde reis: een reis die bestaat uit apart van elkaar geboekte onderdelen. U heeft dan bijvoorbeeld het ticket en
het verblijf los van elkaar geboekt. Het gaat alleen om vervoer en/of accommodatie die u vooraf heeft geboekt.

U/uw: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele
medeverzekerde.

Waarnemer: de persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. De naam van deze
persoon moet u ons hebben doorgegeven en hiervoor moet u extra premie hebben betaald.

* = Hiermee bedoelen we ook de partners die door een geregistreerd partnerschap en/of samenlevingscontract
dezelfde relatie hebben.

2.2 Uw reis annuleren

2.2.1 Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop
uw reis begint.

2.2.2 Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerd is de reissom inclusief toeslagen die u heeft (aan) betaald.

2.2.3 In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent in de volgende gevallen verzekerd voor annuleringskosten:
1. U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval;
2. Een familielid in de derde graad overlijdt;
3. U of uw partner ontdekt na het boeken van de reis zwanger te zijn en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis;
4. U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan;
5. U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd, als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum;
6. De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie u tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, loopt ernstige verwondingen op door een ongeval of overlijdt en kan u daardoor niet meer ontvangen;
7. U kunt onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming. U kon dit ook niet weten;
8. U kunt onverwacht en buiten uw schuld geen visum krijgen voor uw reisbestemming in het buitenland;
9. U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband;
10. U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden;
11. Uw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden;
12. U verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie;
13. Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven;
14. Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder;
15. U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

Reist u met iemand samen?

Annuleert uw reisgenoot de reis vanwege een van de redenen die onder 2.2.3 staan? Dan vergoeden wij uw
annuleringskosten. Ook als uw reisgenoot hiervoor niet is verzekerd.

Valt uw waarnemer uit?

Verzekert u een waarnemer mee? Dan heeft u recht op een vergoeding, als u uw reis annuleert omdat uw waarnemer uitvalt. Maar alleen als het gebeurt om een van de volgende redenen:

• De waarnemer overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
• De waarnemer moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
• Een familielid in eerste of tweede graad of een huisgenoot van de waarnemer overlijdt, wordt ernstig ziek
• of raakt ernstig gewond door een ongeval.
• Uw waarnemer of de partner van de waarnemer krijgt tijdens de zwangerschap complicaties.
• Uw waarnemer moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar hij werkt.
• De inwonende partner of een inwonend kind van uw waarnemer moet tijdens uw reis een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.

Op het polisblad of boekingsformulier staat of u een waarnemer heeft meeverzekerd.

2.2.4 Wat is niet verzekerd?

De annuleringsverzekering dekt niet de vergoeding voor de som van: tickets, vaarten of wanneer een vast honorarium wordt gerekend. (over deze som worden dan ook geen annuleringskosten berekend)
Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet u uw reis annuleren vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad, waarnemer of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw annuleringskosten.

2.2.5 Wat krijgt u vergoed?

• Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald exclusief de vergoeding voor tickets, vaarten of wanneer een vast honorarium wordt gerekend.
• Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat.
• Is de vergoeding bestemd voor meerdere verzekerden? Dan ontvangt elke verzekerde een bedrag dat in verhouding staat tot zijn aandeel in de totale reissom.
• De vergoeding voor alle verzekerden samen is maximaal de vergoeding voor vier gezinnen of negen reisgenoten (geen gezinsleden), verdeeld over alle verzekerden en naar verhouding van ieders aandeel in de reissom.
• Annuleert u de boeking volledig? En heeft u in het kader van een gezins- of familieboeking de volledige reissom voor alle verzekerden betaald? En bent alleen u belanghebbende bij de vergoeding? Dan vergoeden wij alleen aan u de annuleringskosten.
• Heeft de reisorganisatie u al een deel van de reissom teruggegeven of heeft u daar recht op? Dan trekken wij dit bedrag van onze vergoeding af. Dit geldt ook voor eventuele andere vergoedingen die u heeft gekregen of waar u recht op heeft.

Alleen u en medeverzekerden hebben recht op een schadevergoeding. Overlijdt u of een medeverzekerde? Dan hebben de erfgenamen recht op vergoeding. Een erfgenaam moet wel altijd kunnen aantonen dat hij de erfgenaam is.

Samengestelde reis

Valt een van de onderdelen van uw samengestelde reis onvoorzien uit? Dan bent u verzekerd tot maximaal de
annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

U kunt er ook voor kiezen om de reis of het verblijf in een aangepaste vorm voort te zetten. In dat geval vergoedenwij de noodzakelijke reis- en verblijfskosten. Dat doen we tot maximaal het bedrag van de annuleringskosten van de overige uitvallende onderdelen.

Valt een onderdeel van uw reis uit doordat daarvoor onvoldoende deelnemers zijn? Dan bent u daarvoor niet verzekerd. Uw boeking moet voor het begin van uw reis gegarandeerd zijn. Is het uitvallende onderdeel alleen een evenement dat niet
doorgaat, zoals een concert, cursus of wedstrijd? Dan bent u ook niet verzekerd.

2.3 Uw reis afbreken

2.3.1 Wanneer bent u verzekerd?

U bent tijdens uw hele reis verzekerd. De ingangs- en einddatum van uw reis staan op uw polis blad.

2.3.2 In welke gevallen bent u verzekerd?

Met deze dekking heeft u recht op een vergoeding, als u tijdens uw reis vroegtijdig moet terugkeren naar Nederland. Maar dat geldt alleen in de volgende gevallen:

1. U, een familielid in eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
2. Een familielid in de derde graad overlijdt.
3. U of uw partner krijgt tijdens de zwangerschap complicaties.
4. U, uw partner of uw inwonend kind moet onverwacht een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
5. De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie u tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, raakt ernstig gewond door een ongeval of overlijdt.
6. U moet terugkeren vanwege ernstige beschadiging van uw woning of van het bedrijf waar u werkt.

Wordt u of een medeverzekerde tijdens de reis minimaal één nacht in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft u ook recht op een vergoeding voor afbrekingskosten.

Heeft u recht op vergoeding? Dan geldt dit niet voor uw hele reisgezelschap, maar voor maximaal één bij ons verzekerd gezin, of één medeverzekerde. Komt u of een medeverzekerde te overlijden? Dan hebben wel alle verzekerden recht op deze dekking.

Reist u met iemand samen?

Breekt uw reisgenoot de reis af vanwege een van de redenen die onder 2.3.2 staan? Dan vergoeden wij uw afbrekingskosten. Ook als uw reisgenoot hiervoor niet is verzekerd.

Valt uw waarnemer uit?

Verzekert u een waarnemer mee? Dan heeft u recht op een vergoeding, als u uw reis afbreekt omdat uw waarnemer uitvalt. Maar alleen als het gebeurt om een van de volgende redenen:

• De waarnemer overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
• De waarnemer moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
• Een familielid in eerste of tweede graad of een huisgenoot van de waarnemer overlijdt, wordt ernstig ziek
• of raakt ernstig gewond door een ongeval.
• Uw waarnemer of de partner van de waarnemer krijgt tijdens de zwangerschap complicaties.
• Uw waarnemer moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar hij werkt.
• De inwonende partner of een inwonend kind van uw waarnemer moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.

Op het polisblad of boekingsformulier staat of u een waarnemer heeft meeverzekerd.

Als u recht heeft op deze dekking, dan geldt dat niet voor uw hele reisgezelschap, maar voor maximaal één bij onsverzekerd gezin, of één bij ons verzekerde reisgenoot.

2.3.3 Wat is niet verzekerd?

De annuleringsverzekering dekt niet de vergoeding voor de som van: tickets, vaarten of wanneer een vast honorarium wordt gerekend. (over deze som worden dan ook geen annuleringskosten berekend)
Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet u uw reis afbreken vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad, waarnemer of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw afbrekingskosten.

2.3.4 Wat krijgt u vergoed?

Heeft u uw reis voortijdig moeten afbreken? En bent u daadwerkelijk voortijdig teruggekeerd? Dan heeft u recht op een vergoeding van de ongebruikte reisdagen. Heeft u recht op vergoeding omdat u of uw reisgenoot in het ziekenhuis heeft gelegen? Dan geldt elke nacht in het ziekenhuis als één ongebruikte reisdag.

U heeft recht op een vergoeding op basis van een reissom per dag. Hiervoor delen wij ieders persoonlijke reissom door het totaal aantal reisdagen. Wij vergoeden alleen hele dagen. Van de vergoeding halen wij de bedragen af die u al heeft teruggekregen.

2.3.5 Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Hebben wij u op grond van een reisverzekering gerepatrieerd, terwijl u daar volgens de voorwaarden van die reisverzekering geen recht op had? Dan heeft u ook geen recht op een vergoeding van de afbrekingskosten.

Om deze video te kunnen zien, moet je statistieken en marketing cookies accepteren.

Zet alle cookies aan