Algemene Voorwaarden Huisbrand Events

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de gebruiker van
deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘’Organisator’’, en een (rechts-) persoon,
hierna te noemen: ‘’Opdrachtgever’’, waarop Organisator deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige
bepalingen volledig van toepassing.

1.3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

1.4 Omdat Organisator vrijetijdsbesteding aanbiedt is de wet verkoop op afstand niet van
toepassing op de dienstverlening en producten van Organisator.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Organisator zijn vrijblijvend, aan de offerte of
aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Organisator kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle in de
activiteit omschreven zaken. Iedere offerte bevat eenmalig € 9,50 reserveringskosten
exclusief BTW. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief vervoer van en naar de
locatie(s), de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en
annuleringsverzekering en eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte
materialen, tenzij anders overeengekomen.

2.4. De onder 2.3. genoemde extra kosten worden door Organisator na afloop gefactureerd,
hiervoor wordt € 19,50 aan administratiekosten gerekend, exclusief BTW.

2.5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod
dan is Organisator daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Organisator anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organisator niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever schriftelijk een
boekingsopdracht geeft tot het voorbereiden van een programma door Organisator.

3.2. De dag van ontvangst van de schriftelijke opdracht geldt als de dag van totstandkoming
van de overeenkomst.

3.3. De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat,
is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die namens de groep uit deze
overeenkomst voortvloeien.

3.4. Indien de Opdrachtgever namens een onderneming de overeenkomst aangaat, dan
verklaart deze persoon tekenbevoegd te zijn. Indien de Opdrachtgever niet tekenbevoegd
blijkt te zijn dan is diegene hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze
overeenkomst voortvloeien.

3.5. Organisator heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3.6. Organisator is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Organisator aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Organisator zijn verstrekt, heeft Organisator het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en het volledige factuurbedrag direct op te eisen van de
Opdrachtgever. De uitvoeringstermijn is niet fataal en vangt niet eerder aan dan het moment
dat de Opdrachtgever de gegevens aan Organisator ter beschikking heeft gesteld.
Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisator is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Organisator zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Organisator een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.

3.10. Indien Organisator met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is de Organisator niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Wijziging(en) overeenkomst

4.1. Wijzigingen door de Opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De
datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

4.2. Tot 7 dagen voor het arrangement kan de Opdrachtgever tot maximaal 10% van het
aantal opgegeven personen annuleren. Dit geldt echter niet in het geval van vaarten, tickets
en indien er een vast honorarium is gerekend voor een groep. Na deze deadline is een
vermindering door de Opdrachtgever niet meer mogelijk, onder meer in verband met
afspraken met derden en administratie.

4.3. De Opdrachtgever dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals
deze bekend zijn bij Organisator op het tijdstip van boeking, ook al blijken er minder
deelnemers aanwezig te zijn bij het uitje dan gepland.

4.4. In het geval dat er méér deelnemers aanwezig zijn op het moment van de activiteit(en)
dan bekend bij Organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen.

4.5. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken
programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van
hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 5. Ontbinding/beëindiging van de overeenkomst

5.1. Organisator is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of Organisator ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Organisator kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2. Voorts is Organisator bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Organisator
kan worden gevergd.

5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Organisator op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Organisator de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4. Indien Organisator tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Organisator gerechtigd
tot het eisen van een vergoeding voor de schade, daaronder begrepen winstderving en
gemaakte kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.6. Annulering(en) door de klant zijn alleen mogelijk volgens de annuleringsvoorwaarde van
de Europeesche verzekering en dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van
ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

5.7 Organisator heeft de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
- Opdrachtgever in staat van surseance, schuldsanering of faillissement komt te
verkeren of komt te overlijden;
- Opdrachtgever onjuiste informatie verstrekt aan Organisator met betrekking tot de
opdracht en de uitvoering daarvan.

5.8. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 3.1. is de
Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag
verschuldigd, tenzij anders overeengekomen:
- Meer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de
overeenkomst: 25%
- Binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de
overeenkomst: 50%
- Binnen 14 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de
overeenkomst: 75%
- Binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst:
100%

Artikel 6. Overmacht

6.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden
toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder wordt tevens
verstaan: vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden,
stakingen, ziekte, terroristische dreigingen, c.q. gedragingen, overheidsmaatregelen,
wanprestaties van derden, of welke overmachtssituatie dan ook.

6.2 Voor zover Organisator voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is
van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn
van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Organisator toegerekend kunnen
worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet
verschijnen van een artiest wegens ziekte of staat van surseance of faillissement.

6.3 Organisator heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien
een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet
kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een
recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst.
Organisator is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke
omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

6.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk is wegens overmacht aan
de zijde van Organisator, is Opdrachtgever aan Organisator een redelijke vergoeding
verschuldigd voor het reeds door Organisator gepresteerde.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

7.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever
heeft geen recht op verrekening dan wel opschorting. Indien de levering voor het vervallen
van de factuur geschiedt dient het bedrag voor aanvang van de levering op de rekening van
Organisator bijgeschreven te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele
reclamaties met betrekking tot facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan
Organisator bekend te worden gemaakt op straffe van verval van recht.

7.2. Betaling dient te geschieden door Organisator aan te geven wijze en in de valuta waarin
is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Organisator aangegeven.

7.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente
verschuldigd. Indien de opdracht vanuit een onderneming wordt gegeven is Opdrachtgever
de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van de
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4. Organisator heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Organisator kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Organisator kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van de Opdrachtgever. Deze gehanteerde incassokosten zijn te vinden in het overzicht
onder artikel 7.5. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever) treedt in
nadat hij is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende
de dag na aanmaning. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van
het uitblijven van betaling zijn.

7.6. Bij niet tijdige betaling van de volledige som is Organisator gerechtigd de geboekte
activiteiten te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de
annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd
van toepassing.

Artikel 8. Schade door deelnemer(s)

8.1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat
een goede uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de
begeleid(st)er van Organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.

8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten, c.q. schade,
komen voor rekening van de Opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of
last hem, of de deelnemer, kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht
voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De deelname aan door Organisator georganiseerde evenementen vindt geheel plaats
voor eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever dient zelf zorg te
dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen
met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst Indien Organisator desalniettemin
aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.

9.2. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Organisator is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.

9.3. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van bijvoorbeeld
(maar niet uitsluitend) overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies
of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van
de activiteit(en) dan kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan
opzet of grove schuld van Organisator te wijten valt.
9.4. De aansprakelijkheid van Organisator is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Organisator wegens een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot
vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval, dan wel voor zover dit lager is: de voor die overeenkomst bedongen prijs
(excl. BTW).

9.6 De aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade
door ziekte/uitval van personeel, immateriële schade, schade ten gevolge van verminderde
verdiencapaciteit ten gevolge van invaliditeit of lichamelijke/geestelijke beperkingen, of
welke indirecte schade dan ook, is uitgesloten.

9.7 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient schriftelijk aan
Organisator kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop
Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Organisator bekend is
geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever
tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de
gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Klachten

10.1. Ondanks de inzet en zorgen is het toch mogelijk dat de Opdrachtgever een klacht
heeft. Deze klacht dient direct bij de begeleid(st)er te worden aangegeven zodat de
onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid van de Opdrachtgever
wordt verholpen.

10.2. Als het niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan
wordt deze door het kantoorpersoneel in behandeling genomen na schriftelijke indiening. De
klacht dient binnen vijf werkdagen na levering te zijn ontvangen door de contactpersoon van
Organisator, op straffe van verval van recht.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1. De Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Organisator toerekenbaar is. Indien Organisator uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Organisator zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Organisator, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Organisator en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart
Organisator van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de
noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij
gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

11.2. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, brochures en
ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen en overige bepalingen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Organisator is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Organisator het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.4.Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze algemene voorwaarden
wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn blijven de algemene voorwaarden voor het overige in
stand en wordt de nietige, dan wel vernietigbare, bepaling omgezet in een wel geldige
bepalingen die zoveel mogelijk lijkt op de nietige, dan wel vernietigbare, bepaling.

Huisbrand Events gebruikt cookies voor optimale performance.Lees meer